Vikarer på pensjonistvilkår i skolen

Undervisningspersonalet og andre ansatte som tilhører statens pensjonskasse (SPK) har i mange år hatt muligheten til å bli engasjert på pensjonistvilkår etter at de har gått av med alderspensjon, men det er ingenting i veien for at pensjonisten kan ansettes på ordinære vilkår med avkortning i pensjon dersom han vil det.

Alderspensjonister i SPK kan be om en avtale om pensjonistvilkår. Når arbeidstaker lønnes med pensjonistlønn, blir man ikke innmeldt i pensjonsordningen, og det foretas som hovedregel ikke avkortning i pensjonistens løpende alderspensjon uansett hvor mange timer vedkommende lønnes med pensjonistsats.  Alle øvrige bestemmelser i Hovedtariffavtalen gjelder når man er engasjert på pensjonistvilkår (sykdom, ferie, ubekvemstillegg etc).

I Statens personalhåndbok 2015 fremgår det at det er en forutsetning at engasjement på pensjonistvilkår skal gjelde kortvarig (tilfeldig) arbeid, og ikke være oppgaver av fast og varig karakter. Det skal heller ikke være en videreføring av tidligere arbeidsforhold. Pensjonistlønn kan ikke kombineres med AFP eller uførepensjon.

En pensjonist som meldes inn i pensjonskassen med inntekt fra offentlig sektor får avkortning i sin pensjon uansett hvor liten eller stor stillingen er. Dette gjelder også dersom pensjonisten er over aldersgrensen for stillingsvern jamfør arbeidsmiljølovens og hovedtariffavtalens bestemmelser.

Per 1. januar 2016 er pensjonistsatsen kr 191,- per time for annet arbeid enn undervisning. For undervisning benyttes formelen kr 191,- x 1400/årsrammen i faget.

Man kan avtale enten pensjonistlønn eller tarifflønn, og det man velger kan få konsekvenser for alderspensjonen. Hva som lønner seg for den enkelte er blant annet avhengig av hvor stor del av pensjonen som kommer fra Statens pensjonskasse og hvor mye vedkommende jobber.  Det er en god regel at den ansatte selv sjekker pensjonsspørsmål med Nav og pensjonskassen.

Hva er oppsigelsesfristene på avtaler inngått med pensjonister? Er det noen forskjell på om pensjonisten alder er over eller under aldersgrensen for stillingsvern?

Ja, det vil være forskjell. Engasjement på pensjonistlønn skal gjelde kortvarig (tilfeldig) arbeid, og ikke være oppgaver av fast og varig karakter, og heller ikke være en videreføring av det tidligere arbeidsforholdet.  Avtalen regnes som en midlertidig arbeidsavtale etter arbeidsmiljøloven § 14-9 for de mellom 67 og opp til oppnådd aldergrense (70 år i kommunesektoren per april 2016). Denne avtalen behandles som en midlertidig avtale med 14 dagers oppsigelse for arbeidsforhold inntil 2 måned, og 1 måned for lenger avtaler.

Er man engasjert på nytt etter at aldersgrensen er nådd, så vil dette i følge KS-advokatene ikke være en ordinær arbeidsavtale, og heller ikke en ordinær midlertidig arbeidsavtale etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. For avtaler med pensjonister over aldersgrensen, vil arbeidsgiver stå fritt til å avslutte arbeidsforholdet uten oppsigelsesfrist med mindre noe annet er avtalt med pensjonisten.

 

Lisbeth Storvik Jacobsen
rådgiver Visma SmartSkill

 
<< Forrige         2 av 11        Neste >>
 
 
 
 
 

Søk