Lagmannsrettsdom om tilsetting i undervisningsstilling

 

Ved tilsetting i undervisningsstillinger må skoleeier forholde seg til alle bestemmelsene i opplæringslovens kapittel 10. Kapittel 10 inneholder blant annet krav til kompetanse ved tilsetting, krav om undervisningskompetanse, saksbehandling og valg av søkere i forbindelse med utlysning, vilkår for midlertidige tilsettinger, tilsetting på vilkår, politiattest med mer.

 

I denne sammenhengen vil en søker som fullfører lærerutdanningen senere samme år, regnes som ukvalifisert ved søknadstidspunktet og dette må man ta hensyn til ved saksbehandling av søkermassen.

 

Borgarting Lagmannsrett tok i november 2015 stilling til flere relevante spørsmål vedrørende saksbehandling ved tilsetting i undervisningsstillinger i skolen (LG-2014-194294).

Saken har prinsipiell betydning for forståelsen av regelverket rundt tilsettinger i undervisningsstillinger i grunnskolen, og forholdet til søkere uten fullført lærerutdanning var blant temaene som ble behandlet. 

 

Det er verd å merke seg at søkere som ikke har fullført lærerutdanningen sin på søknadstidspunktet regnes blant de ukvalifiserte søkerne fordi de ikke fullt ut fyller kompetansekravene i opplæringsloven § 10-1 om fullført faglig og pedagogisk utdanning. Ukvalifiserte søkere kan ikke tilsettes verken fast eller midlertidig dersom det samtidig finnes kvalifiserte søkere til stillingen/e. Lagmannsretten er klar på at opplæringslovens bestemmelse om valg mellom søkere ikke åpner for å vurdere kvalifiserte søkere opp mot søkere som ikke fyller lovens kompetansekrav.

 

Dommen konkluderer også med at opplæringsloven § 10-6 om midlertidig tilsetting må tolkes i samsvar med ordlyden, og at adgangen til midlertidig tilsetting etter bestemmelsen forutsetter at det ikke er søkere til stillingen som oppfyller kompetansekravet i opplæringsloven § 10-1. Det er altså lovstridig å tilsette søkere uten fullført lærerutdanning når det samtidig finnes søkere med godkjent lærerutdanning.

 

Søkere som ikke fullt ut fyller kravene til faglig og pedagogisk utdanning kan eventuelt tilsettes på vilkår om at utdanningen fullføres innen en gitt frist. Det er imidlertid heller ikke anledning til å tilsette på vilkår dersom det er kvalifiserte søkere til stillingen.

 

Tilsettingsmyndigheten har ikke plikt til å tilsette en søker som oppfyller kompetansekravet i § 10-1 dersom man ikke er fornøyd med søkermassen. Dersom man av en eller annen årsak ikke ønsker å tilsette den/de søkerne som er kvalifisert, må det lyses ut på nytt for å få et bredere grunnlag. Lagmannsretten utelukker ikke at det kan tenkes situasjoner der midlertidig tilsetting etter § 10-6 vil være lovlig, for eksempel hvis det ikke kommer inn flere kvalifiserte søkere etter 2. gangs utlysning.

Det er opp til skoleeier å avgjøre om det skal lyses ut på nytt, men Lagmannsretten er altså klar på at man ikke har anledning til å velge en ukvalifisert søker foran en kvalifisert uten å ha foretatt 2. gangs utlysning.

 

Tilsetting av lærere under utdanning, og som per definisjon ikke er kvalifisert på tilsettingstidspunktet, kan altså være en utfordring når man utlyser høstens stillinger tidlig i vårhalvåret.

 

Dommen fra Borgarting Lagmannsrett er påanket til Høyesterett, og vi følger opp om ankeutvalget godkjenner anken.

 

For skolelederen

 

Lisbeth Storvik Jacobsen

Rådgiver
Visma SmartSkill

 


 
<< Forrige         4 av 11        Neste >>
 
 
 
 
 

Søk