Om aktuelle alternativer for kullene fram til og med 1953 (1958) etter pensjonsreformen av 1. januar 2011:

Opptjening Alderspensjon

1)    Folketrygden: Opptjeningstid: 40 år – gj.snitt av beste 20 år – ca. 50 % av sluttlønn opp til 550 000. Kan tas ut helt eller delvis fra 62 år levealdersjustert (vilkår må oppfylles).

2)    SPK, KLP og andre leverandører av offentlig pensjon: Opptjeningstid: 30 år, 66 % av sluttlønn x gj.snittlig stillingsprosent. Tas ut fra 67 år

(merk kapittel 2 i Hovedtariffavtalen «Pensjonsforhold»)

 

AFP i off sektor: Ikke for alle, men de aller fleste … Noe avhengig av hvilken pensjonskasse man tilhører…. Merk vedtekter for AFP i Hovedtariffavtalens vedlegg 4.

1)    Fra 62 år: Opptjent folketrygd + 20 400 kroner

2)    Fra 65 år: 66 % av sluttlønn (G-regulert fram til uttak)

Som ansatt i kommunal sektor har du i tillegg disse pensjonsordningene:

  • Uførepensjon (ny fra 2015)
  • Ektefellepensjon
  • Barnepensjon

Beregning brutto alderspensjon:

Pensjonsgrunnlag x opptjeningstid x pensjonsgrad x 66 % / forholdstall (levealdersjustering, men kullene fram til og med 1958 har en):

Individuell garanti 66 %

Årskullene til og med 1958 er garantert 66 % av pensjonsgrunnlaget

 

Ulike alternativer ved 62/65/67/70 år:

Ved 62 år:    1) Fortsette i stilling

                        2) Fortsette i stilling ta ut hele eller deler av folketrygd

                        3) Fortsette i stilling ta ut delvis AFP (maks 40 %)

                        4) Gå av med hel AFP (folketrygdberegnet + 20 400)

Ved 65 år     1) Fortsette i stilling

                        2) Fortsette i stilling ta ut hele eller deler av folketrygd

                        3) Gå av med AFP (66 % av pensjonsgrunnlaget)

Ved 67 år     1) Fortsette i stilling til 70

2) Fortsette i stilling ta ut hele eller deler av folketrygd (NBNB her er en felle!!)

                        3) Ta ut full alderspensjon

 

Hvordan undersøker du?

Bruk nettsidene nav.no – din pensjon og spk.no (her er enkelt å logge seg inn)– bruk pensjonskalkulatorer og kundeveiledere!

Pensjon og inntekt: AFP – NEI – ikke i SPK! Alderspensjon fra SPK/KLP mfl. – ja til inntekt fra privat sektor, under visse vilkår fra  off. sektor! Uttak folketrygd: Ubegrenset

Som medlem kan du også ta kontakt med Skolelederforbundet for nærmere drøfting og veiledning.

Oslo i september 2013

Åsmund Johansen


 
<< Forrige         3 av 6        Neste >>
 
 
 
 
 

Søk