Ja, det kan dere gjøre. Avspasering er ingen rettighet den ansatte har, men et gode som mange skoleledere ønsker å gi sine lærere når de har bidratt ekstra. De alminnelige arbeidsrettslige prinsipper for avspasering er at dette er en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, og ingen av partene kan ensidig forlange dette. Utgangspunktet er altså at avspasering verken er en lovbestemt rettighet eller plikt.

Det finnes derfor ingen sentrale regler eller formler for hvordan man skal løse dette. Avspaseringen betinger altså enighet/avtale mellom rektor og den enkelte lærer, der man står helt fritt til å avtale hvor mye arbeidstid som skal avspaseres som kompensasjon, og til hvilket tidspunkt dette bør tas ut. En del kommuner har lokale avtaler som regulerer avspasering, og da er det disse retningslinjene som skal følges.

Det er verd å merke seg at ved avspasering av overtidstimer, så skal likevel overtidstillegget utbetales. Dette er tidligere presisert fra de sentrale tariffparter.

Vi har en lærer som hadde avtalt to avspaseringsdager. Så blir vedkommende syk disse dagene, og ber nå om å få utsatt avspaseringen til senere. Har hun rett til det da?

Nei, det er ingen bestemmelser i lov eller sentrale avtaler, som gir arbeidstakere som har vært syke på avspaseringsdager eller andre fridager, rett til nye fridager. Sykdom på slike dager kan sammenlignes med å bli syk i helgen. Dette er arbeidstakers egen risiko, og erstattes ikke. Det kan altså ikke sidestilles med bestemmelsen i ferieloven, som gir rett til erstatningsferie dersom man er syk i ferien.

Vår nye inspektør fra 1. august jobbet tidligere som lærer ved skolen. Han spør hva som skjer med den avspaseringen han hadde opparbeidet seg hvis han hadde fortsatt som lærer. Hva skal vi svare?

I stillingen som 100 % lærer fram til 31.juli har vedkommende avviklet 5 uker lov og avtalefestet ferie. Vedkommende er derfor helt ferdig med ferien for inneværende år før inspektørstillingen tiltres 1. august. Hvis vedkommende er over 60 år, vil det eventuelt være mulig at den 6. ferieuken ikke er avviklet enda.

Fra 1. august gikk vedkommende over i en skolelederstilling, og skal fra da av følge tilstedeværelsesplikten som følger denne stillingen. En skoleleder har tilstedeværelsesplikt i 45 uker à 37,5 timer. Når man jobber som lærer, følger man arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet, SFS 2213. Ved overgang til skolelederstilling «adopterer» man arbeidstiden som følger den nye stillingen, og «mister» de undervisningsfrie periodene som man ville hatt som lærer.

Er de undervisningsfrie periodene avspasering som man opparbeider seg?

De undervisningsfrie periodene i skoleåret, slik som eksempelvis starten/slutten av sommerferien, høst/vinterferie og lignende, er ikke avspasering slik vi vanligvis bruker ordet.

Dette er undervisningsfrie perioder i henhold til lærernes arbeidstidsavtale og som følge av hvordan skoleruta er lagt. Det er ingen krav om at læreren må opptjene rettigheter for å få fri med lønn i disse periodene. Dette innebærer blant annet at nyansatte lærere, de som har vært i permisjon eller sykmeldte i hele eller store deler av skoleåret, har samme rett til fri med lønn som sine kollegaer.

For Skolelederen

Lisbeth Storvik Jacobsen
rådgiver Visma SmartSkill

 
<< Forrige         6 av 11        Neste >>
 
 
 
 
 

Søk