Hovedregelen er at arbeidsgiver er ansvarlig for sykepenger i arbeidsgiverperioden og at Nav er ansvarlig for sykepengene når fraværet varer utover arbeidsgiverperioden.

Folketrygdloven har noen viktige unntak fra denne hovedregelen om ansvar i arbeidsgiverperioden. Arbeidsgivere som utbetaler lønn under sykdom i disse tilfellene, kan kreve refusjon fra NAV allerede fra første fraværsdag. Dette gjelder

  • Arbeidstakere som er sykmeldte på grunn av svangerskapsrelatert sykdom eller plager
  • Arbeidstakere som er unntatt fra arbeidsgiverperioden på grunn av kronisk eller langvarig sykdom
  • Arbeidstakere som er sykmeldt for kontrollundersøkelser som krever minst 24 timers fravær
  • Fravær fordi arbeidstakeren er donor
  • Nyansatte arbeidstakere (ansatt i mindre enn 4 uker), som har sykepengerettigheter i behold fra tidligere arbeidsforhold
  • Nyansatte arbeidstakere (ansatt i mindre enn 4 uker) som har sykepengerettigheter i behold fordi de har mottatt ytelser som er likestilt med arbeid (dagpenger, foreldrepenger, sykepenger, pleiepenger)
  • Arbeidstakere som har vært i permisjon i mer enn 14 dager og blir sykmeldt før de har vært i jobb i minst 4 uker, men som likevel har sykepengerettigheter i behold (for eksempel fordi de har mottatt foreldrepenger)

Som du ser det gjort unntak for svangerskapsrelatert sykefravær. Etter folketrygdloven § 8-20, kan arbeidsgiver og arbeidstaker søke om fritak for sykepenger i arbeidsgiverperioden for svangerskapsrelatert sykefravær.  Ved omfattende bekkenløsning er det vanskelig å legge til rette slik at sykmeldingen kan unngås, så her er det gode muligheter for at dere vil få refusjon. Det kan også søkes om fritak for arbeidsgiverperioden for fravær som fant sted før arbeidsgiver visste om graviditeten.  Fristen er 3 måneder.

For at arbeidsgiver skal ha mulighet til å kreve refusjon, er det viktig at de som har ansvaret for å kreve refusjon fra NAV, som oftest lønn/personalavdelingen, vet om årsaken til fraværet. Vet de ikke om at fraværet er svangerskapsrelatert, kan de vanskelig søke om fritak eller kreve refusjon.

For en lærer med 450.000 kroner i årslønn, yter NAV refusjon på kroner 1.730 per arbeidsdag ved full sykemelding. I en hel arbeidsgiverperiode er det opptil 12 arbeidsdager, som tilsvarer 20.760 kroner. Dette er penger som arbeidsgiver kan gå glipp av dersom viktige opplysninger ikke kommer frem.

Etter vår erfaring setter en del arbeidsgivere frem for få krav om refusjon av sykepenger fra NAV. En viktig årsak er for dårlig eller for sen kommunikasjon mellom den enkelte virksomhet og lønn/personalavdelingen.  En annen viktig årsak er at ledere ute i virksomhetene ikke har god nok kunnskap om folketrygdlovens regler både om fritak fra arbeidsgiverperioden og beregningen av den, slik at viktig informasjon ikke blir videreformidlet i tide. Virksomhetene må vite hva det er viktig å rapportere raskt og lønn/personal må gi informasjon om hva slags opplysninger de trenger.

 
<< Forrige         7 av 11        Neste >>
 
 
 
 
 

Søk