Det er rektor som har den helhetlige oversikten over ressurser, elevsammensetning og hvilke lærere som jobber godt sammen i team. Av tariffavtalene framgår det at kontaktlærerrollen er en midlertidig funksjon som tildeles av rektor, og at denne funksjonen innebærer en tilleggsgodtgjørelse så lenge en lærer innehar funksjonen. Styringsretten må likevel utøves innenfor rammene av den arbeidsavtalen som er inngått, og avgjørelsene må være saklig begrunnet. Med mindre det er nedfelt spesielt i lærerens arbeidsavtale ved tilsettingen, så vil ikke vedkommende ha noen ubetinget rett til å beholde funksjonen. Da kommer heller ikke arbeidsmiljølovens bestemmelser om endringsoppsigelse til anvendelse. Dette vil også gjelde i de tilfeller rektor omfordeler funksjoner i løpet av skoleåret.

En rettsavgjørelse (LH-2014-193849) i Hålogaland lagmannsrett den 16. april 2015 bekrefter dette. I dommen drøftes blant annet om det regnes som en endringsoppsigelse når en lærer blir fratatt kontaktlæreransvar. Det drøftes også hva som er saklig å legge vekt på når rektor utøver sin styringsrett ved fordeling av kontaktlærerfunksjoner.

Lagmannsretten tok først stilling til hva lærerens arbeidsavtale inneholdt av begrensninger for rektors styringsrett, det vil si hvorvidt læreren var ansatt som "kontaktlærer" etter arbeidsavtalen. I dette tilfellet var læreren ansatt som "lærer i hel stilling", og funksjonen som "kontaktlærer" var ikke nevnt i avtalen. Følgelig var det innenfor rektors styringsrett å avgjøre hvem som skulle tildeles kontaktlærerfunksjon det enkelte skoleår.

At en lærer har vært kontaktlærer sammenhengende i mange år, vil ikke begrense rektors styringsrett. Lagmannsretten påpeker at det etter rettspraksis skal mye til før langvarig praksis begrenser arbeidsgivers styringsrett, og at bortfall av kontaktlæreroppgaver og funksjonstillegg er langt mindre enn andre arbeidstakere har måttet tåle av endringer i sine stillinger. Lagmannsretten var enig i at det er en god praksis at kontaktlærerfunksjonene vurderes og tildeles for hvert enkelt skoleår.

Lagmannsretten tok videre stilling til hva som er tilfredsstillende saksbehandling når rektor skal fordele kontaktlærerfunksjonene. Styringsretten skal utøves på saklig grunnlag, og med bakgrunn i Lagmannsrettens bemerkninger går det fram at følgende vil være en forsvarlig rutine for saksbehandlingen:

  1. Rektor har medarbeidersamtale eller uformell samtale med den enkelte lærer om dennes ønsker for neste skoleår
  2. Med utgangspunkt i den årlige rammen for lærerressurser og lærernes ønsker, setter rektor opp et utkast som gjennomgås med tillitsvalgt ved skolen
  3. Rektor tar avgjørelsen, og formidler dette til den enkelte lærer. Det er tilstrekkelig med muntlig tilbakemelding uten begrunnelse

Avgjørelsen skal bygge på et forsvarlig grunnlag, den må ikke være vilkårlig, og det må ikke tas utenforliggende hensyn.

Lagmannsretten påpeker at et ytterligere krav til skriftlighet og drøftelser vil være uforholdsmessig krevende i og med at dette er avgjørelser som gjøres årlig, gjelder for relativt mange lærere, og har en relativt begrenset lønnsmessig og innholdsmessig konsekvens.

 
<< Forrige         8 av 11        Neste >>
 
 
 
 
 

Søk