Stillinger som assisterende rektor, avdelingsleder, undervisningsinspektør er ikke definert eller nevnt i opplæringsloven. Opplæringsloven omtaler kun undervisningsstillinger og rektor.

Utgangspunktet er at slike stillinger skal lyses ut. Opplæringslovens § 10-4 har et krav om at undervisningsstillinger/rektorstillinger med varighet over 6 måneder skal utlyses offentlig med mindre stillingen skal tilbys noen med fortrinnsrett etter arbeidsmiljøloven. Alle ansettelser i offentlig sektor skal følge kvalifikasjonsprinsippet. Unntaket er de tilfelle hvor noen kan påberope seg lovfestet fortrinnsrett.

Kvalifikasjonsprinsippet innebærer at det er den som er best kvalifisert for stillingen som skal få tilbudet. Kvalifikasjonsprinsippet omfatter 3 ulike elementer. For det første må de formelle kvalifikasjonene være oppfylt. Deretter vurderes om søkerens praksis er relevant for stillingen, og til sist vurderes søkerens personlige egnethet for den aktuelle stillingen. For å finne den best kvalifiserte har Sivilombudsmannen flere ganger understreket at stillingen må lyses ut offentlig.

Kravet til utlysning er imidlertid ikke til hinder for at arbeidsgiver kan foreta en viss omorganisering og omfordeling av arbeidsoppgaver internt i virksomheten. Det avgjørende blir da om stillingen til den man vurderer å gi internt opprykk skiller seg klart ut fra stillingen som skal besettes.

Momenter som må vurderes er blant annet:

  • Er lønn og andre arbeidsvilkår forskjellige?
  • Er det en klar endring av arbeidsoppgaver?
  • Er det en klar endring av ansvarsområdet?

Som man ser av momentlisten er det ingen klar grense for når det kan sies å være en annen stilling. Er man i tvil, bør stillingen lyses ut. Jo større ulikheter det er mellom stillingene, jo mer tilsier det at stillingen må lyses ut.

Interne omrokkeringer kan bare skje der hvor stillingene er forholdsvis like. Dette tilsier at en lærer ikke kan gis internt opprykk til en inspektørstilling uten at stillingen har vært utlyst. Læreren må søke på stillingen og vurderes på lik linje med eventuelle andre søkere. Ved å vektlegge personlig egnethet, kjennskap til virksomheten og erfaring vil ofte en intern søker være blant de best kvalifiserte for stillingen. Forutsetningen er likevel at de formelle kvalifikasjonene er oppfylt.

 
<< Forrige         9 av 11        Neste >>
 
 
 
 
 

Søk