Retten til tilrettelegging i forbindelse med prøver og eksamen gjelder alle elever som har et særlig behov for det. Det er ikke krav om at eleven har vedtak om spesialundervisning i faget.

Tilrettelegging ved eksamen

Forskift til opplæringsloven § 3-32 gir elever som har behov for særskilt tilrettelegging, rett til særskilt tilrettelagt eksamen.

Ved vurderingen av hva slags tilrettelegging eleven skal få, må skolen ta utgangspunkt i elevens behov. Hvilken tilrettelegging skal til for at eleven skal ha samme mulighet til å få vist sin kompetanse i faget som sine medelever? Tilretteleggingen kan bestå av flere ulike tiltak slik som tilgang til tekniske hjelpemidler, lesehjelp, skrivehjelp, ekstra pauser med mer. Økonomiske og praktiske hensyn kan tas med i vurderingen.

Tilretteleggingen skal ikke være så omfattende at eleven får bedre muligheter enn sine medelever.

Videre kan tilretteleggingen ikke være så omfattende at eleven ikke blir prøvd i kompetansemålene i eksamensfaget. Inneholder kompetansemålene krav til skriftlige, muntlige eller praktiske ferdigheter må eleven prøves i dette.

Likestillings- og diskrimineringsombudet uttalte i sak 09/823, at det ikke var diskriminerende at en elev med klar dyskalkuli ikke fikk tillatelse til å bruke kalkulator på ”hoderegningsdelen” av matematikkeksamen for grunnskolen. 

Det er rektor som etter søknad fra eleven/foresatte fatter vedtak om tilrettelegging. Skolen kan kreve at eleven legger frem nødvendig dokumentasjon. Dette kan for eksempel være en uttalelse fra lege om hvordan elevens helseplager påvirker elevens mulighet til å få vist kompetansen sin.

Vedtaket om tilrettelegging er et enkeltvedtak som kan påklages til Fylkesmannen. Skolen må som en del av sin veiledningsplikt informere om at det er mulig å søke om tilrettelegging ved eksamen. Skolen har et særlig ansvar for å veilede de elevene som man vet kan ha et særlig behov.

 

Tilrettelegging ved heldagsprøver

Det er ingen tilsvarende bestemmelse som regulerer tilrettelegging i forbindelse med heldagsprøver eller andre prøver. Prøvene er en del av opplæringen, slik at bestemmelsene om rett til tilpasset opplæring i opplæringsloven § 1-3 og reglene om underveisvurdering i forskrift til opplæringsloven §§ 3-11 til 3-15 kommer til anvendelse.

I forbindelse med underveisvurdering og fastsettelse av standpunktkarakterer er det ikke krav om bestemte prøveformer, slik som for eksempel heldagsprøver. Det er opp til skolen og læreren selv å velge om det er hensiktsmessig med prøver og hvilken form de bør ha, for at man skal få målt elevenes kompetanse i forhold til kompetansemålene i faget. Retten til tilpasset opplæring innebærer at elever med spesielle utfordringer har rett til å få prøvene tilrettelagt, så langt det er mulig, slik at de har samme mulighet til å få vist sin kompetanse som sine medelever. Selv om opplæringsforskriften § 3-32 kun gjelder eksamen, kan det være nyttig å legge prinsippene i bestemmelsen til grunn ved vurderingen av tilrettelegging ved andre prøver. 

 
<< Forrige         10 av 11        Neste >>
 
 
 
 
 

Søk