Den 1. januar 2014 trådte det i kraft en ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven, som styrker deltidsansattes rettigheter. Etter arbeidsmiljøloven § 14-4a kan deltidsansatte ha krav på utvidet stilling tilsvarende den arbeidstiden de faktisk har hatt.

Det knytter seg flere vilkår til denne rettigheten. For det første må den deltidsansatte ha utført

  • Arbeid «utover avtalt arbeidstid»

I dette ligger at arbeidstakeren må ha jobbet utover sin formelle stillingsprosent. Bestemmelsen omfatter alle varianter av ekstraarbeid. Årsaken til ekstraarbeidet har ingen betydning. Det kan dreie seg om økt arbeidsmengde, sykefravær eller andre forhold som gjør ekstraarbeid nødvendig.

Det må avgrenses mot midlertidige ansettelseskontrakter som deltidsansatte får «på toppen» av sin formelle stillingsprosent. En assistent som jobber i 50 % stilling, får eksempelvis en midlertidig ettårskontrakt på 50 % for en annen assistent som er ute i foreldrepermisjon. Slike kontrakter anses ikke som arbeid utover avtalt arbeidstid, og gir ikke rettigheter til utvidet stilling. Når kontrakten utløper går arbeidstaker tilbake til sin formelle stillingsprosent.

Et annet vilkår for retten til utvidet stilling er at

  • Ekstraarbeidet må ha vært utført «jevnlig» de siste 12 månedene

Det er ikke nok at arbeidstaker jobber ekstra rent sporadisk, eller at ekstraarbeidet bare skjer i forbindelse med ferieavvikling, sesongtopper eller lignende. Ekstraarbeidet må fremstå som en etablert praksis de siste 12 månedene, også i den løpende driften. Perioden på 12 måneder regnes tilbake i tid fra det tidspunkt krav om utvidet stilling blir fremsatt.

  • Det er arbeidstaker selv som må fremme og grunngi sitt krav

Retten til utvidet stilling er altså ikke noe som inntrer automatisk. I og med at bestemmelsen trådte i kraft 1. januar 2014, er det mulig å fremme krav fra 1. januar 2015.

Hva innebærer retten til utvidet stilling?
Deltidsansatte som oppfyller vilkårene etter bestemmelsen har

  • Rett til stilling i samsvar med det ekstraarbeidet som er utført de siste 12 månedene

Innholdet av stillingen skal altså i størst mulig grad «speile» det arbeidet som er utført, både med tanke på stillingsprosent, arbeidssted og arbeidsoppgaver. Har ekstraarbeidet variert mye i løpet av året, må det tas en skjønnsmessig helhetsvurdering.

Konklusjon:
Assistenter som jobber deltid vil dermed ha krav på utvidet stillingsprosent med bakgrunn i ekstraarbeid, dersom vilkårene over er oppfylt.

Ansettelse i undervisningsstilling forutsetter at kompetansekravene i forskrift til opplæringsloven er oppfylt. I denne forbindelse går opplæringslovens § 10-6 om midlertidig ansettelse i undervisningsstilling, foran arbeidsmiljølovens generelle regler. En assistent som har tatt ekstra vikartimer som ufaglært lærer vil derfor ikke ha rett til ansettelse i undervisningsstilling.

 
<< Forrige         11 av 11        
 
 
 
 
 

Søk