(27.01.2014) 

1. Skolelederforbundets syn på fem sentrale arbeidstidsspørsmål

HVA MENER SKOLELEDERFORBUNDET OM KS SITT TILBUD TIL NY ARBEIDSTIDSAVTALE?

Skolelederforbundet mener at KS sitt tilbud var et utgangspunkt for å forhandle videre. Skole-Norge er veldig forskjellig og det har vært viktig for våre medlemmer å få en avtale som gjør det mulig å ta hensyn til lokale behov og forutsetninger. Vi har tillit til at leder i tett samarbeid og god dialog med tillitsvalgte og øvrige ansatte vil finne frem til hensiktsmessige løsninger for hver enkelt skole og kollegium. Hvis man ved en skole skulle ønske å videreføre dagens organisering av årsverket, fordi det er mest hensiktsmessig ut fra lokale behov, så er det med KS’ sitt forslag full anledning til det. Men en vesentlig forskjell ville være at rektor vil få siste ordet 

MENER SKOLELEDERFORBUNDET AT ARBEIDSÅRET SKAL UTVIDES TIL 45 UKER?

KS sitt tilbud foreslår å fordele årsverket på inntil 45 uker; ikke at det skal fordeles på 45 uker. Men Skolelederforbundet mener at årsverket med fordel kan strekkes over lengre tid enn det som ligger i dagens sentrale avtale. Dette vil gi bedre mulighet for samarbeid, kompetanseutvikling, refleksjon, veiledning og erfaringsdeling, felles planlegging og utarbeidelse av planer, skoleutvikling etc – oppgaver som ikke krever elevenes tilstedeværelse.

VIL SKOLELEDERFORBUNDET REDUSERE LÆRERENS TID TIL ELEVOPPFØLGING?

På ingen måte, Skolelederforbundet er opptatt av å legge godt til rette for at lærerne skal kunne følge opp elevene best mulig opp i læringsarbeidet og de må sikres tilstrekkelig tid både til for- og etterarbeid. Vi ser derfor at en vesentlig del av årsverket må legges til elevenes skoleår, men, at det som nevnt ovenfor, er oppgaver som med fordel kan løses utenom elevenes arbeidsår. I likhet med andre skolepolitiske aktører, er nettopp å sikre elevene en godt læringsutbytte og personlig utvikling det viktigste for Skolelederforbundet.

HVA VIL SKOLELEDERFORBUNDET ELLERS GJØRE MED LÆRERNES TIDSPRESS?

Like viktig som å se på en ny arbeidstidsordning er det å frigjøre tid til kjerneoppgavene, for både lærer og leder, bla ved å kutte i ”byråkratiet” som nå preger hele skolen. Vi mener at en del rapporteringer, både fra lokalt og sentralt myndighetsnivå nivå og fra andre instanser er overflødige, og at en del kan fjernes eller samordnes for å frigjøre tid. I tillegg er en av kjernesatsingene til Skolelederforbundet å jobbe for å få flere andre yrkesgrupper inn i skolen for å løse ikke-pedagogiske oppgaver, noe som igjen vil avlaste ledere og lærere. Dette kan eksempelvis være miljøarbeidere, sosionomer, administrativt støttepersonale, stedbundne vaktmestertjenester og lignende.

ER SKOLELEDERFORBUNDET BEKYMRET FOR AT RESSURSTILGANGEN I SKOLEN BLIR REDUSERT?

Skolelederforbundet er minst like bekymret for ressurstilgangen til skolen som lærerorganisasjonene, og krever minst like god tilgang på ressurser til skolen som vi har i dag, uavhengig av hvilken arbeidstidsordning som vil gjelde for pedagogisk personale fremover.

--------------------

2. Artikkel i Skolelederen nr 1/14 - SFS 2213 og skjærene i sjøen s 8 og 9 
 1 av 4        Neste >>
 
 
 
 
 

Søk