Normalvedtekter for fylkeslag og lokallag

Vedtektene er vedtatt på landsmøtet i 2014

 Vedtektene kan også lastes ned som pdf-fil

  

§ 1       STRUKTUR

1.1         Skolelederforbundets vedtekter er overordnet fylkeslags- og lokallagsvedtekter. Skolelederforbundets  medlemmer i et fylke utgjør et fylkeslag.

1.2         Fylkeslagets besluttende organisasjonsledd er:

-   årsmøtet

-   fylkeslagsstyret

1.3         Fylkeslaget kan opprette lokallag og er overordnet dette

1.4         Skolelederforbundets medlemmer i en kommune, i flere kommuner eller i fylkeskommunen kan utgjøre et lokallag. Lokallagets besluttende organisasjonsledd er:

                 -    årsmøtet
-                -    lokallagsstyret


§ 2       FYLKESLAGETS OG LOKALLAGETS ÅRSMØTER

2.1       Årsmøtet er fylkeslagets og lokallagets høyeste myndighet.

2.2       Fylkeslagets årsmøte avvikles innen utgangen av april måned, og lokallagets årsmøte avvikles før fylkeslagets årsmøte.

2.3       Årsmøtet bekjentgjøres 8 uker i forveien og innkalles med minst 2 ukers varsel. Saksliste med tilhørende dokumenter sendes ut sammen med innkallingen.

2.4       Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 4 uker før møtet.


§ 3       ÅRSMØTETS OPPGAVER

3.1        Årsmøtet behandler:

3.1.1       – styrets årsmelding

3.1.2      – revidert regnskap

3.1.3      – budsjett, herunder fastsetting av eventuell fylkeslags- eller lokallagskontingent

3.1.4      – lokal handlingsplan i samsvar med programdokument fastsatt av landsmøtet og handlingsplan fastsatt av sentralstyret

3.1.5      – andre saker lagt frem til fylkeslagsstyret eller lokallagsstyret

3.2        Årsmøtet velger:

3.2.1      – leder for 2 år ved særskilt valg

3.2.2      – nestleder for 2 år ved særskilt valg

3.2.3      – minst 1 styremedlem for 2 år

3.2.4      – minst 1 varamedlem til styret for 1 år

3.2.5      –  valgkomité med 3 medlemmer for 1 år

3.2.6     Leder og nestleder velges blant yrkesaktive medlemmer. Ved valgene må det tilstrebes kontinuitet, slik at                     ikke alle styremedlemmene skiftes ut samtidig.
3.3
        Fylkeslagsstyret og lokallagsstyret tiltrer den dato årsmøtet fastsetter.


  § 4        FYLKESLAGSSTYRET

Fylkeslagsstyret representerer Skolelederforbundet innenfor sitt fylke, og det har følgende oppgaver:

4.1      – lede fylkeslaget mellom årsmøtene

4.2      – fremme Skolelederforbundets holdninger og syn i skolepolitiske spørsmål lokalt

4.3      – ansvar for god informasjonsflyt til medlemmene

4.4      – oppnevne delegater til landsmøtet

4.5      – oppnevne Skolelederforbundets representanter til aktuelle råd og utvalg

4.6      oppnevne og gi fullmakter til forhandlingsdelegater

4.7      opprette og gi fullmakter til lokale ledd

4.8      – sende melding til arbeidsgiver om Skolelederforbundets lokale tillitsvalgte

4.9      – tilby kompetanseheving av medlemmer ved å arrangere kurs, medlemsmøter, konferanser og liknende.

4.10    – forberede og behandle saker som skal opp i ledermøtet og på landsmøtet

4.11    – ivareta enkeltmedlemmers interesser

4.12    – sende fylkeslagets årsmelding, budsjett, samt protokoll fra årsmøtet til Skolelederforbundet sentralt innen utgangen av mai. Protokollen må angi tiltredelsestidspunkt for det nye styret.

4.13     – være koordinerende ledd mellom lokallag og sentralleddet

4.14     – ivareta medlemmer som ikke er tilknyttet noe lokallag i drøftinger og forhandlinger

4.15     – disponere tildelte midler og fordele midler til lokallag etter søknad.


§ 5        LOKALLAGSSTYRET

Lokallagsstyret representerer Skolelederforbundet innenfor sitt område og har følgende oppgaver:

5.1      – lede lokallaget mellom årsmøtene

5.2      – fremme Skolelederforbundets holdninger og syn i skolepolitiske spørsmål lokalt

5.3      – ansvar for god informasjonsflyt til medlemmene

5.4      – oppnevne Skolelederforbundets representanter til råd og utvalg

5.5      – oppnevne og gi fullmakter til forhandlingsdelegater

5.6      – opprette og gi fullmakter til lokale ledd

5.7      – sende melding til arbeidsgiver om Skolelederforbundets kommunale tillitsvalgte

5.8      – ivareta enkeltmedlemmers interesser

5.9      – sende lokallagets årsmelding, budsjett, samt protokoll fra årsmøtet til fylkeslaget innen 2 uker etter avholdt årsmøte. Protokollen må angi tiltredelsestidspunkt for det nye styret.


§ 6     ENDRINGER I FYLKESLAGS- OG LOKALLAGSVEDTEKTENE

6.1      Endringer i fylkeslagets og lokallagets vedtekter kan bare gjøres i ordinært årsmøte.

6.2      Endringer i fylkeslagets og lokallagets vedtekter krever 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene.

 


§7       OPPLØSNING AV FYLKESLAGET OG LOKALLAGET

7.1      Vedtak om oppløsning av fylkeslag og lokallag skjer i ordinært årsmøte med 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene.

7.2      Vedtak om oppløsning av fylkeslag må godkjennes av sentralstyret før det er gyldig.

7.3      I tilfelle oppløsning av et fylkeslag tilfaller fylkeslagets aktiva Skolelederforbundet sentralt.

7.4      Vedtak om oppløsning av lokallag må godkjennes av fylkeslaget før det er gyldig.

7.5      I tilfelle oppløsning av et lokallag tilfaller lokallagets aktiva fylkeslaget.


 
 
 
 
 

Søk