Vedtekter for Skolelederforbundet

 

Vedtatt på landsmøtet i 2014 

§ 1

NAVN

1.1

Organisasjonens navn er Skolelederforbundet.

1.2

Det enkelte fylkeslags navn skal være Skolelederforbundet fulgt av fylkets navn eller kommunens navn.

 

 

 

§ 2

FORMÅL

2.1

Skolelederforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstaker-organisasjon som skal være tilknyttet en av hoved-organisasjonene i arbeidslivet.

2.2

Skolelederforbundet skal arbeide for å trygge medlemmenes retts- og arbeidsforhold, arbeide for utvikling av oppvekst- og opplæringssektoren og fremme medlemmenes syn i oppvekst- og opplæringspolitisk sammenheng.

 

 

 

§ 3

MEDLEMSKAP

 

3.1

Ledere og administrativt personale med selvstendig ansvar innenfor oppvekst- og opplæringssektoren kan bli medlemmer.

 

3.2

Skolelederforbundet kan ha æresmedlemmer.

 

3.3

Pensjonister beholder sitt medlemskap.

 

3.4

Inn- og utmelding skal skje skriftlig direkte til forbundet sentralt.

 

 

 

§ 4

KONTINGENT

 

4.1

Landsmøtet fastsetter kontingenten.

 

4.2

Pensjonister betaler redusert kontingent. Etter fylte 75 år er medlemskapet gratis.

 

4.3

Sentralstyret kan i enkelttilfeller innvilge redusert kontingent for øvrige medlemmer.

 

4.4

Sentralstyret kan i ekstraordinære tilfelle utskrive tilleggs-kontingent.

 

4.5

Premie for obligatorisk grunnforsikring kommer i tillegg til kontingenten for de det gjelder.

 

 

 

§ 5

ORGANISASJONSLEDD

 

5.1

Skolelederforbundet skal ha følgende organisasjonsledd med besluttende myndighet:

 

-          Landsmøte

 

-          Sentralstyre

 

-          Fylkeslagsstyre

 

I tillegg kan det opprettes:

 

-          Lokallagsstyre

 

5.2

Lederne i fylkeslagene utgjør et ledermøte.

 

 

 

§ 6

LANDSMØTET

 

6.1

Landsmøtet er Skolelederforbundets høyeste myndighet.

 

6.2

Ordinært landsmøte avholdes hvert 3. år i november måned.

 

6.3

Landsmøtet består av Sentralstyret samt 81 valgte delegater fra fylkeslagene.

Følgende nøkkel legges til grunn for valgene:

 

-          2 delegater fra hvert fylkeslag

 

-          43 delegater fordeles prosentvis etter medlemstallet i fylkeslaget per 01.08 det året landsmøtet holdes. Matematiske regler for avrunding benyttes for å regne ut antall delegater fra hvert fylkeslag.

 

Valg av delegater og minst 1 varadelegat meldes sentralstyret senest 8 uker før landsmøtedato.

 

6.4

Det enkelte lokallag, fylkeslag og sentralstyret kan fremme saker for landsmøtet. Saker som ønskes tatt opp på landsmøtet oversendes sentralstyret senest 6 måneder før landsmøtedato. Oversendelsen må inneholde saksfremlegg og forslag til vedtak. Sentralstyret innstiller til vedtak.

 

6.5

Endelig saksliste med tilhørende dokumenter inkl. valgkomiteens forslag sendes landsmøtedelegatene senest 4 uker før møtedato.

 

 

 

§ 7

LANDSMØTETS OPPGAVER

 

7.1

Godkjenne sentralstyrets melding og regnskap for siste landsmøteperiode.

 

7.2

Vedta programdokument for kommende periode.

 

7.3

Behandle andre saker som sentralstyret legger fram.

 

7.4

Foreta følgende valg for neste landsmøteperiode, blant forbundets yrkesaktive medlemmer:

 

7.4.1

- leder ved særskilt valg

 

7.4.2

- 1. og 2. nestleder ved særskilt valg

 

7.4.3

- øvrige medlemmer og varamedlemmer til sentralstyret, jf § 11.4.

 

7.4.4

- valgkomite på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer etter forslag fra sentralstyret. Leder, valgkomite-medlemmer og vara-medlemmer velges ved særskilte valg.

 

7.5

Vedta retningslinjer for valgkomiteen og overordnete retningslinjer for lønns- og arbeidsvilkår for sentralstyret.

 

7.6

Utnevne æresmedlemmer.

 

 

 

§ 8

EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE

 

Ekstraordinært landsmøte skal kalles inn når:   

 

8.1

sentralstyret finner det nødvendig – eller

 

8.2

flertallet av fylkeslederne krever det

 

 

 

§ 9

LEDERMØTET

 

9.1

Ledermøtet er et rådgivende organ for sentralstyret.

 

9.2

Ledermøtet kommer sammen minst 3 ganger per år.

 

9.3

Sentralstyret og fylkeslederne fremmer saker for ledermøtet. Frist for å sende inn saker til forbundsleder er 4 uker før ledermøtet holdes. Saksliste med tilhørende dokumenter og

forslag til tilråding sendes ut senest 2 uker før møtet.

 

9.4

Leder og nestleder velges blant fylkeslederne for ett år av gangen. Leder setter opp saksliste i samarbeid med forbunds-leder og leder møtet. Administrativ leder er sekretær for møtet.

 

9.5

Sentralstyret og administrativ leder har møte- og talerett i ledermøtet. Møteleder kan gi andre møte- og talerett.

 

 

 

§ 10

LEDERMØTETS OPPGAVER

 

Følgende saker legges frem for ledermøtet:

 

10.1

Årsmelding og regnskap.

 

10.2

Handlingsplan for neste driftsår.

 

10.3

Budsjett for neste driftsår.

 

10.4

Utfyllende retningslinjer til vedtektene.

 

10.5

Legge føringer i forkant av tariffoppgjøret.

 

10.6

Andre saker som ledermøtet ber om.

 

 

 

§ 11

SENTRALSTYRET

 

11.1

Sentralstyret er Skolelederforbundets høyeste organ i landsmøteperioden.

 

11.2

Sentralstyret tiltrer 1. januar året etter at landsmøtet er avholdt.

 

11.3

Sentralstyret rapporterer til landsmøtet.

 

11.4

Sentralstyret består av leder, 1. og 2. nestleder, 5 styre-medlemmer og 3 varamedlemmer. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

 

11.5

Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst 4 av medlemmene er tilstede. Leder eller en av nestleder må være tilstede.

 

11.6

Sentralstyret velger blant sine medlemmer ny nestleder dersom leder eller nestleder må erstattes i valgperioden.

 

11.7

Medlemmer av sentralstyret kan ikke samtidig være fylkeslagsleder.

 

11.8

Administrativ leder er sekretær for sentralstyret og har talerett i sentralstyrets møter.

 

 

 

§ 12

SENTRALSTYRETS OPPGAVER

 

12.1

Lede Skolelederforbundets virksomhet mellom landsmøtene.

 

12.2

Disponere Skolelederforbundets midler og treffe beslutninger om signaturer og fullmakter.

 

12.3

Legge frem saker for behandling i ledermøtet i samarbeid med leder for ledermøtet.

 

12.4

Legge frem for landsmøtet:

 

12.4.1

Beretning og regnskap for perioden.

 

12.4.2

Forslag til æresmedlemmer.

 

12.4.3

Forslag på 5 kandidater til valgkomite.

 

12.5

Tilsette administrativ leder i Skolelederforbundets sekretariat og avgjøre lønns- og arbeidsvilkår for denne.

 

12.6

Vedta stillingsbehovet i sekretariatet, forhandle tariffavtaler og fastsette rammen for det årlige lønnsoppgjøret i tråd med sekretariatets tariffavtale.

 

12.7

Regulere godtgjøring, lønns- og arbeidsvilkår for sentralstyret i tråd med overordnede retningslinjer gitt av landsmøtet.

 

12.8

Godkjenne vedtekter for fylkeslag ved avvik fra normalvedtektene.

 

12.9

Fatte vedtak om saker skal sendes til uravstemning.

 

12.10

Oppnevne utvalg/arbeidsgrupper.

 

12.11

Vedta refusjon og tilskudd til fylkeslagene.

 

12.12

Fastsette tid og sted for landsmøtet.

 

 

 

§ 13

FYLKESLAGET

 

13.1

Skolelederforbundets medlemmer i ett fylke utgjør et fylkeslag.

 

13.2

Fylkeslagene kan opprette lokallag. Fylkeslaget godkjenner vedtektene for lokallaget ved avvik fra normalvedtektene for lokallag.

 

13.3

Fylkeslagenes vedtekter må godkjennes av sentralstyret dersom de avviker fra normalvedtektene for fylkeslag.

 

13.4

Fylkeslagene kan utskrive fylkeslagskontingent.

 

 

 

§ 14

SEKRETARIATET

 

14.1

Skolelederforbundets sekretariat er underlagt sentralstyret som bestemmer hvilke arbeidsoppgaver som skal legges til sekretariatet.

 

14.2

Sekretariatet ledes av en administrativ leder.

 

14.3

Administrativ leder har personal- og arbeidsgiveransvar for de tilsatte i sekretariatet.

 

 

 

§ 15

SUSPENSJON

 

15.1

En tillitsvalgt som setter seg ut over Skolelederforbundets yrkesetikk, vedtekter eller vedtak gjort av landsmøtet eller sentralstyret, kan suspenderes fra sitt tillitsverv.

 

15.2

Suspensjon kan benyttes før eventuelt vedtak om eksklusjon fattes.

 

15.3

Sentralstyret vedtar suspensjonen med vanlig flertall og avgjør varigheten.

 

15.4

Den suspenderte kan ikke inneha tillitsverv i suspensjonstiden, men beholder sine medlemsrettigheter.

 

 

 

§ 16

EKSKLUSJON

 

16.1

Et medlem som klart handler i strid med Skolelederforbundets yrkesetikk, vedtekter, interesser eller vedtak gjort av landsmøtet eller sentralstyret, eller som på annen måte opptrer slik at det er til skade for organisasjonen, kan ekskluderes.

 

16.2

Et vedtak om eksklusjon fattes av sentralstyret. Før vedtak om eksklusjon, har medlemmet rett til å uttale seg muntlig eller skriftlig om saken for sentralstyret. Vedtak krever konsensus.

 

16.3

Ankeinstans i eksklusjonssaker er landsmøtet. Vedtak krever 2/3 flertall.

 

16.4

Et medlem som er ekskludert kan ikke tas opp igjen som medlem i Skolelederforbundet før landsmøtet har gjort vedtak om det.

 

 

 

§ 17

ENDRINGER I VEDTEKTENE

 

17.1

Vedtak om endringer i vedtektene kan bare fattes på ordinært landsmøte. Vedtaket krever 2/3 flertall.

 

17.2

Forslag til vedtektsendringer skal være organisasjonsmessig behandlet før de tas opp på landsmøtet.

 

17.3

Forslag til vedtektsendringer må være innkommet til sekretariatet senest 6 måneder før landsmøtedato.

 

 

 

§ 18

OPPLØSNING

 

18.1

Forslag om oppløsning av Skolelederforbundet må være fremsatt senest 6 måneder før landsmøtet.

 

18.2

Forslag om oppløsning skal være organisasjonsmessig behandlet før det tas opp på landsmøtet.

 

18.3

Vedtak om oppløsning av Skolelederforbundet fattes av landsmøtet og krever 2/3 flertall.

 

18.4

Sentralstyret kan vedta at det skal kalles inn til ekstraordinært landsmøte ved forslag om oppløsning.

 

18.5

Ved vedtatt oppløsning fatter det samme landsmøtet vedtak om hvordan Skolelederforbundets eiendeler skal disponeres.

     
  
 
 
 
 
 

Søk