select
 

Norsk Skolelederforbunds historie i kortform

 

I 1977 ble den første spiren satt til det som i dag er Norsk Skolelederforbund. Tre skolesjefer, Arne Nesje, Ingvar Dybvik og Halvard Toft, inviterte til en samling i Ål i Hallingdal i juni det året. 14 skolesjefer møtte, og Norsk Skolesjeflag ble stiftet med følgende interimstyre: Arne Nesje, formann - Albert O. Førsund, viseformann - Erik Aarsund, sekretær - Leiv Rosseland, kasserer - Kristoffer Jahren, styremedlem.

Interimstyret fungerte fra juni 1977 til november 1977.

Interimstyret forberedte og innkalte til generalforsamling 4. - 5. november 1977 i Håndverkeren, Oslo. Her deltok Per Aarrestad, Erik Aarsund, Leiv Botvar, Olav Børsheim, Ingvar Dybvik, Leiv Eriksson, Harry Frønes, Albert O. Førsund, Olav Garvik, Jon Hilmo, Solveig Jacobsen, Kristoffer Jahren, Arne Jappee, Helge Jerve, Petter Meinich, Arne Nesje, Harald Nærlie, Leiv Rosseland, Sverre Sutterud, Halvard Toft og Reidar Vabro.

I navnesaken ble det enighet om å foreta votering i to omganger. Med 12 mot 8 stemmer ble det vedtatt at organisasjonen skulle ha navnet Skoleadministrasjonslaget.

Spørsmålet om hvem som kunne bli medlemmer, ble viet stor oppmerksomhet. Rektorer og undervisningsinspektører stod sentralt i debatten. Konklusjonen ble at organisasjonen først burde konsentrere seg om personalet på skolestyrekontorene og dermed legge et grunnlag før medlemsgruppen ble utvidet. Begrepet saksbehandlere ble definert å gjelde også konsulenter og sekretærer med f. eks. juridisk og økonomisk bakgrunn.

Ved votering om tilknytning til hovedsammenslutning forelå til slutt kun ett forslag - Akademikernes Fellesorganisasjon - AF. Det ble enstemmig bifalt.

Det første regulære styret fikk denne sammensetning:

 formann Petter Meinich

viseformann Albert O. Førsund

sekretær Kristoffer Jahren

kasserer Solveig Jacobsen

styremedlem Arne Nesje

styremedlem Jon Hilmo

styremedlem Olav Børsheim

 suppl. Reidar Vabro

suppl. H. Jerve

suppl. Erik Aarsund

suppl. Carl H. Størmer

suppl. Harry Frønes

suppl. Ståle Meland

suppl. Leiv Eriksson

 

 

 

 

 

 

 
Styret fungerte fra 5. november 1977 og ut 1980.


Det første ordinære landsmøtet
i Skoleadministrasjonslaget (SAL) ble holdt 27. september 1980 i Ingeniørenes Hus, Oslo. 18 medlemmer var til stede. Endring av vedtektenes § 3: Medlemskap, var en viktig sak på landsmøtet. Det ble til slutt vedtatt at følgende tilsatte i grunnskolens administrasjon kunne være medlemmer av Skoleadministrasjonslaget: Skolesjefer, skoleinspektører, rektorer, undervisningsinspektører og saksbehandlere ved skolestyrekontorene og skoledirektørkontorene.

Valg av nytt landsstyre for perioden 1. januar 1981 - 31. desember 1983 fikk dette utfall:

formann Albert O. Førsund

viseformann Carl H. Størmer

sekretær Kristoffer Jahren

kasserer Eva Jansen

medl. Arne Nesje

medl. Petter Meinich

medl. Ståle Meland

suppl. Erik Aarsund

suppl. Harry Frønes

suppl. Leiv Eriksson

suppl. Tore Haugesten

suppl. Ingulv Gåsvær

suppl. Svein Gramsett

Ordningen med distriktskontakter ble prolongert samtidig med at tre nye kom til - Aust-Agder, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal:

Østfold: Reidar Vabro

Akershus: Arne Nesje

Hedmark: Petter Meinich

Oppland: Kjell Endal

Vestfold: Albert O. Førsund

Telemark: Per Aarrestad

Aust-Agder: Birger Loftesnes

Rogaland: Martin Meltvik

Sogn og Fjordane: Ingulv Gåsvær

Sør-Trøndelag: Jon Mosand

Nord-Trøndelag: Ståle Meland

Nordland: Tore Haugesten, fra 27.08.82 Reidar Strand.

Møre og Romsdal: Ivar A. Sætre fra 27.08.82.

I denne perioden ble det opprettet et "Samarbeidsutvalg for undervisningsorganisasjoner i AF". Disse var med her: Norsk Lektorlag, Norsk Faglærerlag, Norges Handelslærerlag, Skoleadministrasjonslaget, Norsk Lærerhøgskolelag, Norges Ingeniørhøgskolelag, Forskerforbundet, Samnemnda for folkehøgskolene og Norsk Spesiallærerlag

Organisasjonens første lokallag, Vestre Toten lokallag, ble stiftet 17.2.83 med Wald Lyslo som formann. Navnet ble senere endret til Gjøvik/Toten lokallag av SAL.

Landsmøtet i 1983 ble holdt 30. september 1983 på Skogbrukets kursinstitutt, Honne, Gjøvik. Valg av nytt landsstyre for perioden 1. januar 1984 - 31. desember 1986 fikk dette utfall:

formann Albert O. Førsund

viseformann Carl Henrik Størmer

styremedlem Eva Jansen

styremedlem Petter Meinich

styremedlem Ståle Meland

styremedlem Knut Egeland

styremedlem Svein Gramsett

suppl. Erik Aarsund

suppl. Harry Frønes

suppl. Leiv Eriksson

suppl. Turid Mørk Øfstaas

suppl. Terje Lillerud

suppl. Christian Nedland.


Landsmøtet på Mastemyr 2. - 4. oktober 1986
samlet 45 medlemmer. Med virkning fra neste landsmøte fremmet Rogaland forslag om en delegatordning med 67 representanter. Det ble enstemmig vedtatt. Dermed var en tidsepoke over. Allmøteordningen skulle forsvinne og det representative demokrati overta. Modellen med en generalforsamling ble erstattet av en landsmøtemodell.

Landsmøtet valgte for perioden 1. januar 1987 - 31. desember 1988 rektor Knut Egeland som SALs leder. Ulike titler ble diskutert, men begrepet formann ble til slutt vedtatt erstattet med det kjønnsnøytrale leder. Carl Henrik Størmer ble valgt som nestleder og Erik Hatlem (Hordaland), Turid Mørk Øfstaas (Oppland), Ivar Sætre (Møre og Romsdal), Ingvald Weseth (Nordland) og Harry Frønes (Telemark) som styremedlemmer. Videre skulle følgende utvalgsformenn tiltre landsstyret: Berit Lund (Oslo) - økonomileder, Odd Karlsen, (Oslo) - tariffutvalget, Marthon Rugland (Rogaland) - organisasjonsutvalget, Finn S. Andersen (Hordaland) - informasjonsutvalget og Olav Broen (Oslo) - kurs- og studieleder.

Ledermessig ble perioden mer turbulent enn ønskelig. I 1987 gikk lederen Knut Egeland av og nestleder Carl Henrik Størmer måtte på grunn av annet arbeid be seg fritatt for sitt verv. Likeledes ba styremedlem Ingvald Weseth seg fritatt fra sitt verv.

Ut fra disse omfattende endringene fant Landsstyret det nødvendig å komplettere styret. Odd Høvik fra Hordaland og Roald Beck fra Oslo ble derfor forespurt om de kunne tiltre landsstyret. De aksepterte dette. Som leder for landsstyret fram til landsmøtet høsten 1988 ble Olav Broen valgt internt. Roald Beck skulle fungere som nestleder.

Fra 1987 til 1988 økte medlemstallet med 158 fordelt på 112 fra grunnskolen og 46 fra videregående skole. Ved utgangen av 1988 hadde SAL 582 medlemmer fordelt på 13 aktive fylkeslag og 12 lokallag.

 Landsmøtet i 1988 ble forberedt og teknisk gjennomført av Bergen lokallag Brakanes Hotell, Ulvik i Hardanger. Landsmøtet hadde 61 deltakere. I dette landsmøtet ble organisasjonens første æresmedlemmer utnevnt: Arne Nesje fra Akershus, Albert O. Førsund fra Vestfold og Kristoffer Jahren fra Oppland.

 

Den kanskje viktigste sak for organisasjonen på dette Landsmøtet, var Landsmøtets forhandlinger om SAL skulle endre navn eller ikke. Landsstyret hadde innstilt på at man skulle beholde Skoleadministrasjonslaget, men Buskerud og Drammen lokallag hadde foreslått å endre navnet til Skolelederlaget. Et vesentlig argument for navneendringen var at ledersjiktet ikke bare hadde administrative oppgaver, men at ledelse måtte settes i fokus. Da Oslo under debatten fremmet forslaget Norsk Skolelederforbund, trakk Buskerud sitt innsendte forslag og et enstemmig landsmøte vedtok å endre navnet til Norsk Skolelederforbund.

Følgende ble valgt inn i landsstyret for perioden 1. januar 1989 - 31. desember 1990:

Olav Broen (Oslo), leder  - Roald Beck (Oslo), nestleder - styremedlemmene Per K. Remme (Møre og Romsdal), Marna Pukstad (Sør-Trøndelag), Harry Frønes (Telemark), Knut Arve Johansen (Buskerud), Arvid Ødegaard (Oppland), Marit Kjos-Sørensen (Oslo) og Erik Hatlem (Hordaland). Dessuten utvalgslederne Finn Otterbeck (Rogaland) - organisasjonsutvalget, Olav Lundestad (Hordaland) - informasjonsutvalget og Kåre Aglen (Nordland) - kurs/studieutvalget. Utvalgene og deres medlemmer var regionalt plassert.

Et arbeidsutvalg skulle bestå av lederen, nestlederen og en styrerepresentant valgt innen landsstyret. Knut Arve Johansen ble senere valgt som arbeidsutvalgets tredje medlem.

Heller ikke denne valgperioden skulle en slippe lederskifte. Styremodellen med selvstyrte og regionalt plasserte utvalg viste seg etter hvert å bli for komplisert og tungdrevet. Det endte i en kompetansestrid og Olav Broen trakk seg derfor ved årsskiftet 1989/1990 fra ledervervet. Roald Beck rykket da opp som leder for den resterende del av valgperioden og Knut Arve Johansen ble av landsstyret valgt som ny nestleder. Liv Bagge-Skarheim ble nytt medlem av Arbeidsutvalget.

I løpet av perioden 1989-90 hadde medlemstallet økt slik at organisasjonen ved utgangen av 1990 hadde et medlemstall på 753 fordelt med 640 på grunnskolen og 113 i videregående skole. I forhold til 1987 var kontingentinngangen i 1990 doblet.

 
 
 
 
 

Søk