Spørsmål og svar om Skolelederforbundet

Har Skolelederforbundet forhandlingsrett?
Selvsagt. Som tjenestemannsorganisasjon har Skolelederforbundet partsforhold med alle arbeidsgivere innenfor offentlig sektor. Denne forhandlingsretten er avledet fra vår hovedorganisasjon Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS.

Hvilken innflytelse har Skolelederforbundet?
Formelt sett den samme innflytelsen som alle øvrige tjenestemannsorganisasjoner. Vi legger mindre kraft i saker som først og fremst berører lærere, men når det gjelder lederspørsmål, er vår innflytelse sentralt større enn medlemstallet tilsier. Innenfor YS er Skolelederforbundet den største av organisasjonene for pedagogisk personale innenfor skoleverket.

Får Skolelederforbundets tillitsvalgte forhandle lønn for sine medlemmer lokalt?
Ja, vi har rett til det. Skolelederforbundet har godt skolerte tillitsvalgte som tar seg av forhandlinger med den lokale arbeidsgiveren. Det gjelder både pedagogiske personale på statlige vilkår og personale tilsatte på kommunale vilkår.

Får medlemmene støtte når det bygger opp til uro?
Vi legger opp til at våre ledernettverk skal både forebygge og gi hjelp i problematiske situasjoner. Medlemmer som trenger det, får hjelp først og fremst lokalt, men også fra sentralt hold når det er nødvendig. Vi anbefaler for øvrig at man i tilfelle sier fra tidlig og at spørsmålet og saken først drøftes lokalt.

Jeg er inspektør og har kommet opp i en konflikt med noen lærere ved skolen. Vil  Skolelederforbundet bistå meg?
Dersom konflikten skyldes beslutninger eller vedtak fra din side i jobben som skoleleder, vil din overordnete - rektor, skolesjef eller andre på overordnet nivå - være din naturlige medspiller og støtte. Vi ønsker å holde klare linjer med hensyn til ansvarsområder. Som fagforening gir vi deg derfor gjerne råd, men vi ønsker ikke å fjerne et ansvar fra den rette arbeidsgiverinstansen. Både lokalt og sentralt i Skolelederforbundet er vi likevel gjerne en diskusjonspartner i saken og bistår også med vurderinger. Vi stiller opp for deg som arbeidstaker dersom du kommer i konflikt med din arbeidsgiver.

Jeg har sluttet som skoleleder. Kan jeg fortsatt være medlem i Skolelederforbundet?
Ja. Vedtektene klargjør at ledere som forlater en lederstilling, kan beholde medlemskapet. Selv om vi ikke konsentrerer oss om lønns- og arbeidsvilkår for lærere generelt, kan og vil vi likevel ivareta dine interesser lokalt.

De som går av med pensjon, kan fortsatt være medlemmer. De betaler en redusert kontingent.

Jeg har hørt at Skolelederforbundets medlemmer er svært konservative i sine politiske grunnholdninger. Stemmer det?
Nei! Vi har ikke data som beskriver dette, men vår oppfatning er at dette nok varierer like mye innenfor Skolelederforbundet som i andre fagforeninger. Når det gjelder skolepolitikk og fagforeningspolitikk, er det nok heller slik at Skolelederforbundet ofte hevder langt mer radikale og nytenkende meninger enn andre skoleorganisasjoner. Skolelederforbundet er partipolitisk uavhengig.

Vil Skolelederforbundet pålegge meg å streike?
Bare i forbindelse med hovedtarifforhandlinger kan vår hovedorganisasjon YS kreve at  Skolelederforbundets medlemmer slutter opp om en streik etter at forhandlinger og mekling er mislykket. Som fagforening kan det være nødvendig å måtte bruke streikevåpenet i en tariff- eller arbeidskamp. Men som grunnholdning mener Skolelederforbundet at det må finnes andre og bedre måter å løse tvister og uenigheter mellom arbeidsgiver og arbeidstaker på.

 
 
 
 
 

Søk